Beleid

Stichting Jacques de Leeuw is een vermogensfonds. Het algemeen beleid en uitgangspunt is dat de stichting niet zelf inhoudelijke activiteiten ontplooit, maar primair financiële ondersteuning geeft aan haar doelstellingen. Om deze doelstellingen concreet te realiseren, onderneemt ze de navolgende acties:

  • Stichting Jacques de Leeuw onderhoudt contact met het Bisdom van Paramaribo met betrekking tot de stand van zaken ten aanzien van Batavia en de Kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus te Paramaribo. Tevens vindt overleg plaats inzake educatieve projecten om de verering van Petrus Donders in Suriname te verlevendigen.
  • Stichting Jacques de Leeuw onderhoudt contact met de Stichting Petrus Donders Tilburg ter bespreking van hun concrete plannen voor het onderhoud in 2018 van het Heiligdom van Petrus Donders en de mogelijke bijdrage van Stichting Jacques de Leeuw hieraan. Dit doet ze tevens bij het kerkbestuur van Parochie De Goede Herder inzake het onderhoud van de Heikese Kerk en de Begraafplaats aan de Bredaseweg als ook bij het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel.
  • Voor wat betreft de jeugd wordt jaarlijks de Jacques de Leeuw Prijs voor Jong Top Talent aan twee zeer talentvolle studenten van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten uitgereikt. De door een onafhankelijke jury gekozen winnaars, één in de categorie “docerend” en één in de categorie “uitvoerend”, ontvangen vanuit Stichting Jacques de Leeuw ieder een bedrag van € 10.000,= ter stimulans van hun verdere ontwikkeling c.q. start van hun loopbaan. Stichting Jacques de Leeuw onderhoudt elk jaar het contact met Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
  • In het kader van het sociaal welzijn zal Stichting Jacques de Leeuw nieuwe projecten en instanties benaderen in Tilburg, passend binnen de doelstellingen.
  • Verder zal Stichting Jacques de Leeuw tal van kleinschalige evenementen c.q. projecten op het gebied van (amateur)kunst, cultuur, cultuurhistorie, literatuur, natuur en sociaal welzijn financieel ondersteunen.